Terms and Conditions old

Hei og velkomen til «Numetry»

Dette er våre vilkår for bruk. Du kan òg finne reglar for informasjonskapslar og personvern i separate lenker inne på nettsida. Det er viktig at du les dette dokumentet nøye då det beskriver dine rettigheiter, men òg ei rekke forpliktelsar du har som brukar. I personvernreglane våre beskriv vi òg korleis vi handsamar dine personopplysningar, kva vi gjer for å beskytte dei og kvar du kan henvende deg dersom du har spørsmål om vår personopplysningshandsaming. Takk for at du har valgt å bruke tenesta vår!

Vilkår

Desse bruksvilkåra, inkludert personvern og informasjonskapsler nadenfor (”Vilkåra”) er oppretta av Eduplaytion AS, org. nr.: 921 181 647, (««Numetry»» eller «vi / oss / vår»). Vilkåra gjeld deg som privatperson eller juridisk person («Kunden» eller «du / du / din») som (i) har registrert deg som bruker på «Numetry»s teneste, og / eller i nokon av «Numetry»s applikasjonar (til saman «Tenesta»), eller (ii) har inngått ei eiga abonnementsavtale for bruk av tenesta. Vilkåra og eventuell separat abonnementsavtale utgjer saman avtala («Avtala») inngått mellom Kunden og «Numetry».

 

For brukarar under 18 år: Dersom du som kunde er under 18 år, må både du og din verge samtykke til desse vilkåra på dine vegne. Ved å akseptere desse vilkåra stadfestar du at du er ansvarsperson for ein kunde under 18 år og at du gir ditt samtykke til at avtala er inngått mellom «Numetry» og kunden. «Numetry» forbehold seg retten til å kontakte depotmottakeren for å stadfeste at gyldig samtykke er gitt.

TENESTA & BETALNING

Tenesta «Numetry» er Eduplaytion AS’ digitale lærertjeneste, og inkludert all funksjonalitet, alt grensesnitt og alt innhald (inkludert all tekst og musikk, alle bilder og videoar, og all underliggande data og programvare) som «Numetry» stiller til rådigheit frå tid til annan gjennom tenesta på nettstadar og i forskjellige applikasjonar. Nokon delar av tenesta kan frå tid til anna leverast gratis. Andre delar av tenesta må du betale for før du kan bruke dei. Dei delane av tenesta som berre kan nyttast etter betaling kallast «betalingsteneste». Dei delane av tenesta som ikkje krev betaling kallast «gratistenester». Du kan lese meir om tenesta ved å gå til vår heimeside www.numetry.no.

 

Endringar i Tenesta
«Numetry» forbehelder seg retten til å endre og oppdatere tenesta når som helst, noko som betyr at for eksempel tenestas innhald, struktur, funksjonalitet og søkesystem kan bli endra over tid.

 

Dersom ei endring av tenests ikkje er blitt varsls av «Numetry» minst éin (1) månad på førehand, og den øydelegger din bruk av tenesta vesentleg (f. eks. dersom undervisningsmaterialet ditt er fullstendig fjerna frå tenesta), har du rett til å seie opp avtala. Dersom du brukar betalingstenesta, kan du i dette tilfellet òg kreve tilbakebetaling av allereie betalt abonnementsgebyr opp til eit fornuftig beløp som tilsvarar det som gjenstår av den gjeldande abonnementsperioden. Du kan berre kreve refusjon dersom du òg seier opp avtala (se fjerde avsnitt nedanfor om korleis dette gjerast). Dersom du fortsetter å bruke tenesta etter at ei endring er gjort, vil det antas at du har akseptert endringa. I tillegg til det som er nemnt ovanfor, samtykker du til at du ikkje kan kreve noko ansvar eller framsette krav mot «Numetry» på grunn av at Tenesta er endra på den måten som er beskreve ovanfor.

 

Kodar og andre førhandsbetalte tilbod
Frå tid til annan kan kodar, gåvekort, førhandsbetalte tilbod og andre lignande tilbod som gjer tilgang til betalingstenesta (heretter kodar) bli levert eller seld av eller på vegne av «Numetry». Dersom du brukar ein kode for å få tilgang til betalingstenesta, er du kanskje klar over at spesielle betingelsar gjeld koden, som òg kan inkludere vilkår for din tilgang til tenesta. Du samtykker hermed til å overhalde alle slike spesielle vilkår, som vil bli ansett som ein del av avtala mellom deg og «Numetry».

 

Prøveabonnement
Frå tid til annan kan vi eller andre på våre vegne tilby prøve-og-feil-versjonar av betalingstenesta i et spesifikt tidsrom, utan krav om betaling eller til redusert pris (eit «Prøveabonnement»). Formålet med eit prøveabonnement er at brukarar skal kunne teste betalingstenesta, eller delar av den, i ein begrensa periode for å danne seg ein idé om tenesta. «Numetry» førbeheld seg retten til etter eige skjønn å avgrense prøveabonnementa og til å trekke tilbake eller endre eit prøveabonnement når som helst utan varsel og utan ansvar, i den utstrekning det er tillatt i gjeldande lov.

 

For nokre prøveabonnement vil vi kreve at du registrerar betalingsdetaljane dine for å starte prøveabonnementet. Når eit slikt prøveabonnement utløper, kan det hende at vi automatisk begynner å belaste deg for gjeldande abonnement frå den første dagen etter avslutta prøveperiode, på gjentatt månadleg basis. Ved å registrere betalingsdetaljane dine i forbindelse med starten på prøveabonnementet, samtykker du til at vi belastar deg dette gebyret ved å bruke nemnte betalingsinformasjon. Dersom du ikkje ønsker gebyret, må du avbryte det nåverande betalte abonnementet via kontos abonnementsside eller avbryte kontoen din før prøveabonnementet utløper. Dette kan gjrast tidligst 48 timer etter at kontoen er oppretta. Dersom du framleis ikkje ønsker å bli belasta på ein gjentatt månadleg basis, må du avbryte det noverande betalte abonnementet via kontos abonnementsside eller stenge kontoen din før den gjeldande betalingsperioden er utløpt. Oppseiing kan bare gjerast ved å logge på Mine sider med påloggingsdetaljar sendt via e-post ved oppretting av kontoen, eller etterpå av «Numetry» kundesupport. «Numetry» kan ikkje garantere eller stadfeste oppeiing berre ved å sende e-post til kunden eller ved å sende ein annan førespurnad.

 

Betalte abonnement kan ikkje kansellerast før perioden du allereie har betalt for er utløpt.

 

Ekstraordinær innsats for gratis bruk inntil videre
Eduplaytion AS kan i periodar tillate abonnentar å bruke tenesta direkte og gratis i begrensa periodar. Desse periodane blir aktivert når og dersom selskapet ansjår det som sitt samfunnsansvar å gjere alt innhald tilgjengeleg for familiar med behov gratis. EduplaytionAS førbeheld seg retten til å varsle abonnentar i god tid, med minst sju dagars varsel, om eventuelle framtidige prisjusteringar og tidsperiodar for når tilbudet om gratis bruk utløper. Når ein slik gratis periode blir avslutta, endrast kontoen til eit standardabonnement på 89 kr / mnd utan bindande periode eller oppseiingstid. Dette kan når som helst avsluttast av kunden. Informasjon om avgjersler angåande prisjusteringar gis via e-post til adressa oppgitt av abonnenten ved registrering av en konto. Eduplaytion AS er ikkje ansvarleg for å sikre levering av e-post frå innleigde tredjepartar, eller at e-post blir opna og lest av mottakarar.

LISENSTILLATING OG DINA RETTIGHEITER SOM KUNDE

Immaterielle rettigheiter
All funksjonalitet, alt grensesnitt og alt innhald (inkludert all tekst og musikk, alle bilder og videoar, og all underliggande data og programvare) som «Numetry» stiller til rådigheit frå tid til annan gjennom tenesta på nettstadar og i forskjellige applikasjonar er å rekne som «Numetrys immaterielle rettiheiter.

Ein avtale mellom Kunden og «Numetry» som gir Kunden rett til å bruke Tenesta, medfører derimot ikkje at nokon immateriell rettiheit overdragast til Kunden. Dette inneberer også at du ikkje har noko rett til å analysere, undersøke, endre, kopiere, selge eller på nokon anna immateriellrettsligt relevant måte kan avhende Tenesta.

Lisensavtale
«Numetry» gir hermed ein ikkje-eksklusiv rett til deg for bruk av Tenesta i løpet av avtaleperioden (sjå punkt 4 nedanfor om avtaleperioda) under betingelsane angitt i denne avtala og med dei rettigheitar og begrensningar som følger aktivering av betalingstenesta eller bruk av gratistenesta. Lisensen gjes til ein bestemt namngitt person, eller til eit visst antal brukarar i samsvar med det som er avtalt i ein egen abonnementsavtale eller ved Kundens registrering. Følgande vilkår gjeld òg for private eller juridiske personar:

 

A) Privatperson
Brukarar med privat abonnement har rett til å anvende Tenesta til individuelt bruk. Kvar brukarkonto er personleg og kan ikkje delast med andre. Tilgang til Tenesta oppnåast når registreringa er fullført og vilkåra er akseptert. Tenesta ansjåast som levert når Kunden har tilgang til Tenesta etter at registreringa er fullført og Vilkåra er akseptert.

 

B) Juridisk person
Brukarar med abonnement gjennom ei juridisk eining har rett til bruk av Tenesta for antalet brukarar som er einige om å signere ei abonnementsavtale. Kunden er ansvarleg overfor «Numetry» for å sikre at brukarane overheld denne avtala. Tilgang til tenesta oppnåast når registreringa er fullført, Vilkåra er akseptert og naudsynt informasjon for tilgang til Tenesta er mottatt av ein kontaktperson via e-post, utpeikt på vegne av kunden. Nødvendig informasjon for tilgang til Tenesta sendast så snart kontaktinformasjon er gitt av Kunden og registrert av «Numetry». Tenesta ansjåast å vere levert når detaljar for tilgang til Tenesta er sendt til Kunden.

 

Bruk av Tenesta på skulen

 

Innhald som pedagogikk, hint, eksemplar, tekst, bilete og filmmateriale levert av Tenesta og produsert av «Numetry» kan brukast fritt på skular som er Kunder, og som betalar for lisensar per elev og per lærar basert på antal elevar og lærerar ved begynnelsen av studieåret eller når ein avtale blei inngått om bruk av Tenesta. Dette betyr at lærerar som er registrert hos Tenesta, kan skrive ut og kopiere materiale til bruk i klassen, og at elevane kan bruke materiale fra Tenesta i gruppearbeid og skulerapportar.

 

Brukerinnhold
Du beheld eigarskap og immaterielle rettigheiter til alt innhald du oppretter ved bruk av Tenesta og all tilbakemelding du elles gir «Numetry» («Brukarinnhald»), men ved å inngå denne Avtala gjer du «Numetry» ein ubegrensa, ikkje-eksklusiv lisens til å bruke slikt innhald med hensikt om å vidareutvikle og marknadsføre Tenesta, inkludert retten til å endre Brukarinnhaldet og underlisensiere det til ein tredjepart. Du erkjenner og samtykker til at denne lisensen vil fortsette sjølv om avtala blir sagt opp, uavhengig av årsaka til oppseiinga.

AVTALETID, OPPSEIING OG AVSLUTNING

Avtaletid og oppseiing utan særskilt anledning
Denne Avtala er gyldig inntil den blir sagt opp av deg eller «Numetry». Både du og «Numetry» har rett til å avslutte Avtala og din bruk av Tenesta når som helst og utan særskilt grunn. Se kontoens abonnementsside eller avslutt kontoen din før gjeldande betalingsperiode er utløpt. Oppseiing kan kun gjerast ved å logge inn på Mine Sider med påloggingsdetaljar sendt via e-post ved registrering av ein konto, eller i ettertid av «Numetry»s kundesupport. «Numetry» kan ikkje garantere eller stadfeste oppseiing om du som kunde sender e-post, eller via ein annan kanal førespør oppseiing.

 

I dette tilfellet, dersom du bruker Betalingstenesta, utløper Avtala og din rett til å bruke Tenesta når den pågåande betalte abonnementsperioden utløper. Dersom du bruker Gratistenesta, opphøyrer Avtala og din rett til å bruke Tenesta umiddelbart.

 

Oppseiing på grunn av kontraktsbrot
«Numetry» har rett til å seie opp denne Avtala med augeblikkeleg verkning dersom Kunden bryt Avtala i vesentleg hensjåande. Du samtykker og erkjenner at du kan bli erstatningsansvarleg for «Numetry» for eventuelle skadar påført «Numetry» som følge av kontraktsbrot, f. eks. dersom du disponerar Tenesta i strid med lisensvilkåra i punkt 3 ovanfor eller lèt andre få uautorisert tilgang til Tenesta.

 

Midlertidig avslutning av Tenesta
«Numetry» kan midlertidig begrense eller stenge av din tilgang til Tenesta frå tid til annan. Dette kan f. eks. skyldast at «Numetry» har utført vedlikehald på Tenesta. «Numetry» har òg rett til å blokkere din tilgang til Tenesta dersom du har, eller «Numetry» har rimeleg grunn til å mistenke at du har brukt Tenesta, dens innhald eller «Numetry»s immaterielle rettigheiter i strid med desse Vilkåra, eller at du på annan måte har brutt Avtala. Dersom du ikkje betalar abonnementsavgifta i tide, har «Numetry» òg rett til å sperre din tilgang til Betalingstenesta, eller erstatte den med Gratistenesta inntil betalinga er utført.

 

Inga erstatning
Om du eller «Numetry» seier opp Avtal, eller dersom «Numetry» avbryt din tilgang til Tenesta som angitt ovanfor, godtek du at «Numetry», i størst mogleg grad tillatt innanfor gjeldande lov, ikkje har noko ansvar eller plikt ovarfor deg og at «Numetry» ikkje vil tilbakebetale eventuelle beløp du allereie har betalt, bortsett frå i tilfella spesifisert i punkt 2.2 ovanfor.

 

Meir informasjon om oppseiing 
Dersom du treng meir informasjon om korleis du kan kansellere kontoen din hos Tenesta, kan du kontakte oss via vår kundeservice på [email protected] Abonnement kansellerast kun via Mine sider. Dersom du som kunde ikkje har innloggingsdetaljar, kan du be om dei gjennom e-post til [email protected]

 

«Numetry»s kundesupport administrerar ikkje abonnementsoppseiing manuelt. Oppseiing kan kun gjerast ved å logge på Mine sider med påloggingsdetaljar sendt via e-post når du registrerar ein konto, eller i ettertid av «Numetry»s kundesupport. Merk: Ein konto med tilhøyrande abonnement lukkast ikkje berre ved å sende ein slik førespurnad via kunde, e-post eller annan kanal.

ANGRERETT

I henhald til lova (SFS 2005:59) om distanseavtalar og avtalar utanfor forretningslokaler, har du angrerett i 14 dagar etter dagen då kontrakta for abonnementet blei inngått. Dersom Kunden ønsker å utøve angreretten innan denne tidsramma, kan Kunden seie opp sitt abonnement under Min profil og Betalingar.

AVTALE OG OVERFØRING

Kunden har ikkje rett, utan «Numetry»s samtykke, til å overdra eller overføre sine rettigheiter eller plikter i henhald til Avtala. «Numetry» har rett til å tildele avtalane eller delar av dei, og «Numetry» har rett til å delegere nokre eller alle av sine forpliktingar i henhald til Avtala. Du kan ikkje overdra Avtala eller ein del av dei, eller overføre eller underlisensiere rettigheitene dine under Avtala til nokon tredjepart.

ANVENDING OG ANSVAR

Kunden kan ikkje bruke tenesta i strid med Avtala eller i strid med gjeldande lovar og reglar.

 

Kunden forpliktar seg til ikkje å oppgje brukarnamn og passord til nokon uautorisert person, samt å sikre at dokumenter som brukarnamn og passord for tenesta blir lagra på ein slik måte at uvedkomande ikkje får tilgang til dei. Kunden skal umiddelbart varsle «Numetry» dersom det kan fryktast at uvedkomande har blitt informert om Kundens passord, eller på annan måte har uautorisert tilgang til Kundens konto. I tilfelle «Numetry» finn ut at Kundens brukarnamn og passord misbrukast, har «Numetry» rett til å tildele kunden eit nytt brukarnamn og passord.

SUPPORT

«Numetry» yt support for Tenesta via e-post, og vi prøver alltid å svare innan 24 timar, sjølv om vi ikkje alltid kan garantere at du vil motta svar innan denne tida. Support skjer via [email protected] «Numetry» support utførar ikkje manuell avslutning av abonnement for brukarar, men hjelper sjølvsagt med instruksjonar og veiledning. Avslutning kan kun gjerast via Mine Sider. Dersom du ikkje har innloggingsdetaljene dine, bør du be om desse via [email protected]

MELDINGAR

Meldingar frå «Numetry» til Kunden sendt til e-postadressa som er spesifisert av Kunden og/eller til Kundens oppgitte mobilnummer, skal ansjåast å ha nådd Kunden éin dag etter at meldinga blei sendt. Det er ditt ansvar å varsle «Numetry» dersom du skulle bytte kontaktinformasjon og «Numetry» har rett til å stole på at kontaktinformasjonen du til ein kvar tid har registrert hos «Numetry», er riktig.

ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSING

«Numetry» garanterer at «Numetry» har rett til å lisensiere Tenesta under desse Vilkåra.

 

«Numetry» påtek seg ikkje noko ansvar for feil eller manglar i innhaldet i Tenesta eller i dets tilgjengeligheit, og du stadfestar at du forstår at ingen programvare eller digital teneste er heilt feilfri og at feil kan forekome i Tenesta. «Numetry» er heller ikkje ansvarleg for skadar, enten om dei er direkte eller indirekte, forårsaka eller oppstått som følge av bruk av Tenesta, inkludert skadar som oppstår som resultat av at Tenesta ikkje kan brukast på den påtenkte måten, f. eks. når Tenesta midlertidig er nede eller påvierkast av forstyrringar.

ENDRA VILKÅR

«Numetry» forbeheld seg retten til å endre Vilkåra frå tid til anna. Varsel om endring vil bli kunngjort på Tenestas nettstad seinast 14 dagar før endringa trer i kraft, og kan bli varsla til kunden via spesifisert kontaktinformasjon på angitt adresse innan same tidsrom. Endringar er bindande for kunden, med mindre endringa med rimeligheit kan ansjåst som ein betydeleg ulempe for kunden, og ein skal varsle «Numetry» om augeblikkeleg avslutning av Tenesta seinast 7 dagar etter motteke varsel om ei komande endring. Avtala utløper så snart «Numetr» mottek varsel om oppseiing.

GJELDANDE LOV OG TVISTELØYSING

Tvistar som oppstår som følge av denne avtala mellom «Numetry» og Kunden skal avgjerast av den norske domstolen med anvending av norsk lov.

 

 

KONTAKT OSS

Eduplaytion AS (921 181 647)

 

E-post: [email protected] | Web: www.numetry.no |

 

Post- og besøksadresse: Lars Hilles gate 30, 5080 Bergen

nb_NO