Numetry – Personvern

 1. Om personvernerklæringa

  Denne personvernerklæringa gjev informasjon om korleis Eduplaytion AS, org. nr.: 921 181 647 («Eduplaytion») samlar inn og nyttar personopplysningar, og dei rettane du har når vi behandlar personopplysningar om deg.

  Erklæringa vil bli oppdatert fortløpande.

 2. Nyttige omgrep

  Personopplysningar er informasjon som kan knytast til deg som enkeltperson, slik som namn, telefonnummer, e-post, bilete, IP-adresse og mykje meir.

  Behandling er ei sekkenemning for alt som er mogleg å gjere med ei personopplysning, slik som å samle inn, lagre, analysere og samanstelle. Ofte vil ei behandling omfatte fleire slike operasjonar.

 3. Kontaktinformasjon – ansvarleg for behandlinga av personopplysningar

  Eduplaytion ved dagleg leiar Kristoffer Engebø Hundershagen har det overordna ansvaret for all behandling av personopplysningar som skjer innafor verksemda. Det er Eduplaytion som bestemmer føremålet med behandlinga og kva hjelpemiddel som skal brukast.

  Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysningar, er du alltid velkomen til å kontakte oss på følgande e-postadresse: [email protected]

 4. I kva tilfelle behandlar vi personopplysningar?

  4.1 For å kunne levere våre tenester:

  Eduplaytion tilbyr digitale lærartenester. For at vi skal kunne kommunisere med deg og til dømes sende deg innloggingsinformasjon dersom du skulle gløyme passordet ditt, ber vi om telefonnummer og e-post når du registrera din brukarkonto. For at vi skal kunne ta i mot betaling for våre tenester, ber vi deg registrera betalingskortdetaljar eller kredittkortinformasjon hos vår betalingsleverandør Stripe (Stripe, Inc.). Vi tilbyr òg betaling via Vipps.

  Når du nyttar tenesta vår, lagrar vi interaksjonen din med «Numetry», inkludert besøkte og løyste spelmodular. Vi gjer dette for å dokumentere din framgang, tilpasse innhaldet til det nivået som passar for deg, og for å starte tenesta på same stad som du fullførte den siste økta på eit seinare tidspunkt.

  Grunnlaget for behandlinga er personvernforordninga artikkel 6 (1) b), som tillét behandling av personopplysningar når det er naudsynt for å oppfylle ei avtale som den registrerte er part i.

  4.2 For å tilby ei meir skreddarsydd brukaroppleving:

  Du vil på sikt kunne få moglegheita til å laste opp eit bilete av brukarprofilen din, men det er helt valfritt. Du treng ikkje laste opp noko bilete i det heile tatt, og dersom du vel å laste opp eit bilete, kan du velje om det er eit bilete som representera deg eller noko annet. Du kan òg oppgje namnet ditt, helt frivillig, slik at vi kan gje deg ei meir skreddarsydd brukaroppleving.

  Grunnlaget for behandlinga er personvernforordninga artikkel 6 (1) a), som tillét behandling av personopplysningar når den registrerte har samtykka til det.

  4.3 For marknadsføringsføremål:

  Vi ynskjer òg å kunne kontakte deg med tilbod frå oss som vi trur er av interesse for deg. Føremålet med behandlinga er å marknadsføre våre tenester.

  Dersom du ikkje allereie er kunde hos oss, er grunnlaget for behandlinga samtykke jf. Personvernforordninga artikkel 6 (1) a).

  For eksisterande kunde har behandlinga grunnlag i marknadsføringslova (mfl.) § 15 tredje ledd (unntak for førehandssamtykke til elektronisk marknadsføring for «eksisterande kundeforhold». Vi har dokumenterte tiltak og rutinar som sikre at databasen som brukas til marknadsføringsføremål har grunnlag i anten samtykke eller mfl. § 15 tredje ledd.

  4.4 Bruk av informasjonskapslar:

  Vi nyttar informasjonskapslar på våre nettstader og i tenesta vår. Føremålet med å nytta informasjonskapslar er å forbetre din oppleving av vår teneste. Ved å analysera din brukaråtferd ved hjelp av informasjonskapslar kan vi tilpasse innhaldet og funksjonane til tenesta og dermed gjere besøket ditt meir organisert og meir meiningsfylt for deg. Du kan lese meir om vår bruk av informasjonskapslar her.

 5. Kvar hentast opplysningane inn frå?

  Normalt blir personopplysningane henta inn direkte frå deg.

  Dersom du vel å opprette ein brukarkonto gjennom Facebook-profilen din, gir du oss retten til å samle informasjonen ovanfor frå Facebook.

 6. Mottakarar av personopplysningane og bruk av underleverandørar

  Vi gir ikkje personopplysningane dine videre til tredjepartar, med mindre vi er rettsleg forplikta til slik utlevering.

  Eduplaytion nyttar underleverandørar (databehandlarar) og lagrar dine personopplysningar i forskjellige skytenester i og utanfor EU/EØS-området. Vi har inngått databehandlaravtalar med våre databehandlarar for å sikre at personopplysningane berre blir behandla i tråd med våre dokumenterte instruksar og i tråd med krava i personvernforordninga.

  I tilfelle vi overføre dine personopplysningar utanfor EU/EØS, gjer vi det berre under EUs standardkontraklausular eller i tilfelle av USA, til selskap som er sjølvsertifisert under Privacy Shield.

 7. Kor lenge lagrar vi personopplysningane vi samlar inn?

  Personopplysningar skal normalt ikkje lagrast utover det som er naudsynt for å oppnå føremålet med behandlinga.

  Vi lagra dine personlege data så lenge du bruker «Numetry» og to år etter at abonnementet er avslutta. Vi gjer dette fordi vi ynskjer å kunne nå deg som tidlegare har nytta tenesta vår med målretta tilbod.

  Dersom lova krev det, kan det hende vi må lagre viss informasjon i ei lengre periode, og vi kan òg lagre informasjon dersom det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg (i desse tilfella er vår behandling av dine personopplysningar ikkje basert på samtykke, og då kan det heller ikkje trekkast tilbake).

 8. Dine rettar

  Ved å kontakte oss (sjå kontaktinformasjon under) kan du krevje innsyn i, retting av og/eller sletting av dine personopplysningar.

  Du kan og be om å få vite kvifor vi behandlar personopplysningane, namn på eventuelle mottakarar, informasjon om kor lenge opplysningane er venta å bli behandla, og kvar opplysningane stammar frå.

  Du kan når som helst velje å trekke tilbake ditt samtykke, men berre for den delen av vår behandling som er basert på samtykke. I så fall sletter vi brukarkontoen din.

  Du kan lese meir om dine rettar på heimesidene til Datatilsynet. Du har og rett til å klage til Datatilsynet over vår behandling av dine personopplysningar.

nb_NO