Personvern

Innledning
Eduplaytion AS, org. nr.: 921 181 647, vil verne om ditt privatliv. Vi er derfor nøye med å samle inn informasjon som kan knytast til din person (såkalla personopplysningar). Samstundes ynskjer vi å gje deg tilgang til «Numetry» og gje deg moglegheita til å lagre aktivitetane dine slik at du kan sjå framgangen din.

Kva for informasjon samlar vi inn?
Når du registrera din brukarkonto, ber vi om telefonnummer og e-post. Vi samlar ikkje personnummer eller sensitiv personleg informasjon. Du vil på sikt kunne få moglegheita til å laste opp eit bilete av brukarprofilen din, men det er helt valfritt. Du treng ikkje laste opp noko bilete i det heile tatt, og dersom du vel å laste opp eit bilete, kan du velje om det er eit bilete som representera deg eller noko annet. Du er derimot ansvarleg for retten til å laste opp bilete du brukar. Du har òg moglegheita til å oppgje namnet ditt, helt frivillig, slik at vi kan gje deg ei meir skreddarsydd brukaroppleving.

Dersom du vel å opprette ein brukarkonto gjennom Facebook-profilen din, gir du oss retten til å samle informasjonen ovanfor frå Facebook. Når du registrera kontoen din, sender du betalingskortdetaljar eller kredittkortinformasjon til vår betalingsleverandør Stripe (Stripe, Inc.) gjennom brukargrensesnittet vårt. Stripe har eit personleg dataansvar for deg som brukar for desse personopplysningane.

Når du nyttar tenesta vår, lagrar vi interaksjonen din med «Numetry», inkludert besøkte og løyste spelmodular. Vi gjer dette for å dokumentere din framgang, tilpasse innhaldet til det vanskeligheitsnivået som er best for deg, og for å starte tenesta på same stad som du fullførte den siste økta på eit seinare tidspunkt.

Korleis nyttar vi personopplysningane vi samlar inn?
Vi nytar telefonnummer og e-post for å opprette ein brukarkonto slik at du kan logge inn og lagre aktivitetane dine. Vi kan òg bruke informasjon generert i brukarprofilen i samla form for å forbetre tenesta vår. Vi ynskjer òg å kunne kontakte deg med tilbod frå oss som vi trur er av interesse for deg. Vi nyttar moderne og kryptert informasjonsteknologi, og vi har rutinar for å sikre personvern.

Korleis lagrar vi personopplysningane vi samlar inn? Vi lagrar dine personopplysningar i forskjellige skytenester i og utanfor EU/EØS-området. Vi tilstreber å kun behandle personopplysningar innan EU eller innanfor EØS. I nokre tilfelle ser det ut til at våre eigne eller våre partnarar har sine serverar utanfor EU eller EØS. I slike tilfelle setter vi i gang prosesser for å inngå spesielle avtalar om tilgang til personopplysningar som er tilpasse behandling utanfor EU eller EØS.

Uansett kva dine personopplysningar vert behandla, tek vi forhandsreglar for å sikre at dine personopplysningar ikkje vert brukt til andre formål enn det som er avtalt.

Kor lenge lagrar vi personopplysningane vi samlar inn?
Vi lagra dine personlege data så lenge du bruker «Numetry» og to år etter at abonnementet er avslutta. Vi gjer dette fordi vi ynskjer å kunne nå deg som tidlegare har nytta tenesta vår med målretta tilbod. Dersom lova krev det, kan det hende vi må lagre viss informasjon i ei lengre periode, og vi kan òg lagre informasjon dersom det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg (i desse tilfella er vår behandling av dine personopplysningar ikkje basert på samtykke, og då det kan heller ikkje trekkast tilbake).

Overføring av personopplysningar
I tilfelle vi overføre dine personopplysningar utanfor EU/EØS, gjer vi det berre under EUs standardkontraklausular eller i tilfelle av USA, til selskap som er sjølvsertifisert under Privacy Shield.

Dine rettigheiter
Du har rett til å finne ut kva for personopplysningar vi behandlar om deg, og dersom noko informasjon er uriktig har du rett til å be om at dei vert retta. Du kan når som helst velje å trekke tilbake ditt samtykke, men berre for den delen av vår behandling som er basert på samtykke. I så fall sletter vi brukarkontoen din. Du har følgjande rettigheiter, med forbehald om begrensningane som stillast i gjeldande lov.

Du har rett til å motta eit såkalla registerekstrakt
Vi er alltid opne og transparente med korleis vi behandlar dine personopplysningar, og dersom du ynskjer å få eit djupare innblikk i kva for personopplysningar vi behandlar om deg, kan du be om tilgang til dataane:

Begrensingsrett
Du har rett til å be om at behandlinga av dine personopplysninga vert begrensa. Rett til å ytre innvendingar mot bestemt type behandling
Du har alltid rett til å unnslippe markedsføring og å innvende mot all behandling av personopplysninger basert på en såkalt balanse av interesser.


Rett til dataportabilitet
Dersom vår rett til å behandle dine personopplysningar er basert enten på ditt samtykke eller utførelsen av en avtale med deg, har du rett til å be om at dataane som er relatert til deg og som du har sendt til oss, blir overført til ein annen personopplysningsansvarleg. En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan automatiseres.

Rett til å slette
I noen tilfeller har du rett til å slette personopplysningene dine, f.eks. hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for.

Rett til korreksjon
Du har rett til å få uriktig personlig informasjon om deg retta. Avhengig av formålet med behandlinga har du òg rett til å supplere ufullstendige personopplysningar. Dersom du ynskjer å utøve nokon av desse rettigheitane, kan du sende ei henvending til [email protected] Når du sender inn ein slik forespurnad, må du identifisere deg ved å sende inn ein kopi av enten førerkortet, passet, ID-kortet ditt eller anna dokumentasjon som beviser din identitet.
For spørsmål om dine rettigheter, vennligst kontakt oss på e-postadressen nedenfor.

Kontakt
Dersom du har spørsmål om personvernreglane våre eller korleis vi handsamar personvernproblemar, er du alltid velkomen til å kontakte oss på følgande e-postadresse: [email protected]

nb_NO